Privacy- en cookieverklaring van Stichting de LE 50


Stichting de LE 50 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting de LE 50 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Stichting de LE 50 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemener zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Secretariaat:

D.A.B. Sterk-Verbeek Binnenhaven 1

8531 DS Lemmer

Telefoon: 06 53 864400

email: info@le50.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting de LE 50 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon/ mobielnummer
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel Stichting de LE 50 uw gegevens nodig heeft:


 • Stichting de LE 50 verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail/brief of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt of voor de uitnodiging/inschrijving voor een evenement en de deelname hieraan.
 • De Stichting de LE 50 kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
 • Het kunnen afhandelen van uw betaling.
 • Het contact op kunnen nemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Beelden die gemaakt worden tijdens evenementen waarvoor een overeenkomst is gesloten kunnen voor promotionele doeleinden gebruikt worden.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting de LE 50 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting de LE 50 verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Stichting de LE 50 sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Stichting de LE 50 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Stichting de LE 50 en andere websites:

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Stichting de LE 50 is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Beveiliging:

Stichting de LE 50 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Stichting de LE 50 heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


 • -beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall:
 • wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen. bij fysieke of technische incidenten.
 • De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting de LE 50 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting de LE 50.


Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@le50.nl. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Stichting de LE 50 zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.


Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Cookie beleid:

Stichting de LE 50 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Stichting de LE 50 gebruikt de cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.


Google Analytics:

Stichting de LE 50 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting de LE 50 heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting de LE 50 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Social media:

Stichting de LE 50 gebruikt buttons om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken.  

Stichting LE 50   8531 DS  Lemmer.    06 5386 44 00.  Privacyverklaring   info@le50.nl