RESTAURATIE LE 50

Restauratie LE 50DeLE 50heeftintussenalverschillendenoodzakelijkeonderhoudsbeurtenondergaan.

Zodat de veiligheid van ‍‍‍‍roependiereserverenommetditauthentiekeschiptevaren zodat ZZgewaarborgd blijft.


In de winter van 2001 hebben vrijwilligers groot onderhoud gepleegd aan de LE 50. Er is een nieuw dek geplaatst, ter vervanging van het houten dek. Daarnaast hebben vrijwilligers veleurenbesteedaanhetdichtenvangateninderomp. Daarna is de verwijderde binnenbetimmering gerestaureerd en deels vervangen waar opnieuw plaatsen niet mogelijk was. 

De Lemster Zaken club heeft als doel voor de winteractie van 2001 gekozen voor de LE 50 en de Vuurtoren.

De 50 jaar oude katoenen zeilen die toentertijd gemaakt waren bij zeilmakerij de Vries in Lemmer waren aan vervanging toe. De winteractie heeft hier een mooie bijdrage aan bijgedragen. 

In 2004 zijn deze doorzeilmakerijdeVriesteLemmervervangen.

Voorjaar2007ismenbegonnenmetreparatie/vervangingvandebeidezwaarden.


Dit alles is niet mogelijkzonderfinanciëlehulp.

Doorhetorganiserenvanbedrijvenwedstrijdenvoorvissermanakeniserdeafgelopenjaren enige financiëleruimtegekomen,mededankzijdedeelnamevanLemsterbedrijven. Demogelijkheidontstondhierdoorgroot onderhouddaadwerkelijkaantepakken.


Winterseizoen011/2012isdeLE50naarHindeloopengebrachtvooreentotalerefitvande romp.NadevisserijdageninWorkumbleekhethoogstnoodzakelijktezijnomhiertoetebesluiten 

DewerkzaamhedenaanderompwerdengedaanbijBlominHindeloopen.Dehelewinteren voorjaarwerktenook vrijwilligershieraan mee.Met veel inzet van hen is het interieur hierna zo origineelmogelijkteruggebracht bij de heer Postma.

Perjuni2012kondeLE50weerindevaartgenomenworden.


Motor:


Erstaateen“Lister”motorindeLE 50diemetdehandaan geslingerdmoetworden. 


Hiervoorzijnenigevaardigheidenkrachtnodig. De Lister motor is ca.1948 als gebruikte motor geplaatst in de LE 50.  


Door lekkage problemen was het nodig ook hier onderhoud aan te plegen.

De“Tafelronde153Lemsterland”deed2012 detoezeggingditprojecttesteunen.

Naastdemotorrefitendeopvangbakwarenernogveelmeerwerkzaamhedendieverricht moestenwordenomdeLE50weerinhetwatertekrijgenendaarombeslootdeTafelronde153 ‍ ‍omhetvolledigebedragvan de gehouden acties te doneren aandeLE50.

EengeweldiginitiatiefomzosameneenstukjeLemsterhistorietebewarenvoorLemmerdoor Lemmer.


2017 werd er met behulp van een donatie van de TVM Foundation een toilet geplaatst in de LE 50.

Hierdoor blijft het mogelijk om de gasten te blijven ontvangen aan boord voor een dagtocht.


2018/2019


Bleek dat er te veel problemen ontstonden met de oude Lister en werd gekozen voor een totale revisie van de motor. Door vrijwilligers werd deze gedemonteerd en naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht. 

2e project dat jaar was het vervangen van het roer. Het roer was in dusdanige staat dat reparatie niet meer mogelijk was.

Ook dit is uitgevoerd met behulp van een donatie van TVM Foundation en werkzaamheden door vrijwilligers.


2019/2020 is een nieuwe giek gemaakt door de heer Brundel te Gaastmeer. De afwerking ervan wordt weer gedaan door vrijwilligers. Daarnaast heeft de heer B. Postma de vlonders in de kuip vervangen.
‍ 

Stichting LE 50   8531 RP  Lemmer.  06 57385533.  Privacyverklaring   [email protected]